Usluge

Pošta

Pošta

Vizija

Korporativno odgovorna i ekonomski efikasna kompanija, koja se neprestano tehničko-tehnološki razvija, lider na domaćem tržištu poštanskih, finansijskih i informatičko-komunikacionih usluga.

Misija

Razvoj i pružanje visokokvalitetnih i široko dostupnih poštanskih, finansijskih i informatičko-komunikacionih usluga, uz ekonomski samoodrživo i interno i eksterno korporativno odgovorno poslovanje.

Ciljevi i strategije

Težnja Preduzeća da ispuni svoju misiju i dostigne svoju viziju određena je strateškim ciljevima, kao i načinima na koje će se definsani strateški ciljevi realizovati.